Социални дейности

Социализация на детето

 • Проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, пациенти или потенциални пациенти на услугата.
  • Извършва работата по индивидуален случай с деца и техните семейства в риск.
  • Изготвя индивидуални социални оценки и планове за грижа, изготвя досиета с отделните случаи, поддържа всички регистри съгласно нормативната уредба. 
  • Предоставя индивидуално, семейно и групово консултиране.
  • Поддържа връзка с отдел „Закрила на детето” и други релевантни служби и организации.
  • Извършва мобилна социална работа на терен.
  • Придружава пациенти до съответните социални/здравни служби и институции.
  • Работи в мултидисциплинарен екип.