ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА  ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ- ГР. ХАСКОВО

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива.

ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО, като  администратор на лични данни спазва основните принципи и законовите разпоредби по събиране и обработване на лични данни и  гарантира защитата им.

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО има задължението да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

За контакт с ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО:

гр. Хасково, ул. ”Видин”  № 14

Електрона поща : ckod_hs@abv.bg

Интернет страницата :www.ckoduhz-haskovo.org

 

 За контакт с длъжностното  лице по защита на личните данни.

Име: Аракси Агоп Чапанова

гр. Хасково, ул. ”Видин”  № 14

Електрона поща: ckod_hs@abv.bg

Тел: 038 668320  

 

За контакт с Комисията за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазеров“ №2

Електрона поща: kzld@cpdp.bg;  

Интернет страницата :www.cpdp.bg

 

ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на здравеопазването и осъществява дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказаната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Събира и обработва лични данни, във връзка с осъществяване на официални правомощия, законови задължения и изпълнение на задачи с обществен интерес  за следните цели:

 • ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
 • подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания;
 • осигуряване на посещения от специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания;
 • осигуряване на специфични палиативни грижи за деца.
 • изпълнение на договор, по който ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО е страна.
 • проверка и отговор на жалби и сигнали.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТКА

При обработката на лични данни ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО спазва следните принципи:

 • личните данни се обработват законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данни;
 • личните данни се събират за конкретни, изрично оказани легитимни цели, и не се обработват за други цели;
 • личните данни трябва да бъдат подходящи, свързани с целите за които се обработват и ограничени до необходимото;
 • личните данни да са точни и поддържани в актуален вид, предприемат се всички мерки, за да се гарантира своевременното коригиране на данни, като се имат предвид целите, за които се обработват.

КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Като Администратор на лични данни събираме и обработваме следната информация:

 • име, презиме и фамилия;
 • адрес;
 • идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ);
 • документ за самоличност (данни за лична карта);
 • данни за връзка (телефонен номер, електронен адрес);
 • данни за здравословно състояние, медицинска диагностика, включително генетични данни;
 • данни за родителите, настойниците/попечителите или за лицата които полагат грижи за детето /име, адрес, ЕГН, документ за самоличност и данни за връзка/
 • счетоводно отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд;
 • диплома / професия ако е обявена от субекта на данни;
 • Кадрови данни /образование, специалност, заемана длъжност, трудов стаж и трудово възнаграждение/
 • Данъчно досие /размер на осигурителни вноски и ДДФЛ/

Не събираме и не обработваме лични данни, разкриващи  расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, данни за сексуалната ориентация на физически лица.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За осъществяване дейността си, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО събира информация:

 • директно от субекта на данни – при кандидатстване за работа, сигнализиране за нередности и други, чрез попълване на заявления, искания и др.
 • Директно от родителя/настойника/попечителя при прием на дете, след изразено писмено съгласие.
 • от други администратори на лични данни (РЗИ-Хасково, лечебни и здравни заведения, НСИ, НОИ и др.)

УВЕДОМЯВАНЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Когато лични данни се събират от субекта на данни, в момента на събирането им, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО уведомява лицата по ясен и непротиворечив начин каква  информация за тях ще бъде обработена, разкрита и съхранявана, за какви цели, и правата им по отношение на защитата на личните данни. Това уведомяване е съобразено с изискванията на Регламента и цели спазването му, включително, но не само, принципа за прозрачност и законосъобразност при обработката на личните данни на лицата.

КАК СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО гарантира, че се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел. Взети са мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Освен това са взети допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Въведени са технически и организационни мерки, ограничаващи нерегламентирания достъп, копиране, промяна и заличаване на лични данни.

По отношение на личните данни, съхранявани на електронен носител, достъпът до компютърните устройства, съхраняващи данните, се осъществява само от оторизираните за това лица.

СРОК НА ОБРАБОТКА

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ гр. ХАСКОВО, съхранява данни в минимален обем и за срок съгласно Номенклатурата на делата на ЦКОДУХЗ Хасково.

Заличаване на лични данни се извършва само след отпадане основанието за обработка и съхранение  и след преценка на специалните законови изисквания.

В случай че за някои лични данни е предвиден законов срок за съхраняването им, не се допуска унищожаване на тези лични данни преди изтичането му. Не се допуска и унищожаване на лични данни при наличие на легитимен интерес или необходими за упражняване на права и задължения на администратора.

Унищожаването на данни се извършва съгласно процедури, одобрени от администратора.

С КОГО СЕ СПОДЕЛЯТ ЛИЧНИ ДАННИ

Лични  данни  могат да бъдат предоставени на:

 • публични органи (МЗ, НОИ, НАП, МВР, съдилища, прокуратура, и други), по силата на действащото законодателство;
 • обработващ лични данни – физически или юридически лица, които обработват лични данни, възложени чрез договор;
 • при използване на куриерски услуги – приемане и доставка, адресиране на пратки до физически лица (имена и адрес).

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО отчита, спазва и създава условия за упражняването на следните права на субекта на данни:

 • Право на информираност – с настоящата политика информираме за обработваните от ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ- гр. ХАСКОВО лични данни;
 • Право на достъп – всеки субект на данни има право да получи потвърждение дали се обработват личните му данни, и ако това е така да получи достъп до тези данни след като направи заявка. Администраторът предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване.
 • Право на коригиране – ако субектът на данни информира администратора, че личните му данни са неточни, непълни или са били променени, данните му ще бъдат коригирани и субектът на данните ще бъде информиран за това.
 • Право на жалба до надзорен орган – в случай на установяване нарушение на законовите му права и интереси, субектът на данни има право на жалба до КЗЛД.

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Действията по упражняване правата на субекта на данните се извършват лично от лицето или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на администратора, чрез писмено заявление.

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО съдейства за упражняването на правата на субекта на данните, като му предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане по упражняване на правата на субекта на данните.

Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно.

Когато администраторът има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата, администраторът може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване самоличността на субекта на данните.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработката,  съхранението и трансферът на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. Администратора няма да прехвърля събираните и обработваните лични данни извън рамките на Европейското икономическо пространство без спазване на законовите възможности, като ще въведат всички подходящи предпазни мерки, с цел спазване на поверителност информацията.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване нивото на сигурност, съобразено с рисковете с различна вероятност и тежест и правата и свободите на физическите лица, за което е въвел следните мерки:

 • на служителите с достъп до лични данни е проведено обучение. Същите са поели ангажимент за поверителност;
 • контрол на физическия и логически достъп до хартиени и електронни регистри с лични данни;
 • контрол при използването на преносими електронни устройства извън работното място;
 • налагане на договорни задължения на обработващите лични данни организации, за предприемане на подходящи мерки за сигурност, когато данните са под техен контрол;

НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ

За всяко установено нарушение на сигурността на личните данни – умишлено изтичане на лични данни; неправомерно предоставяне на трети страни или изтриване, случайно унищожаване или загуба; увреждане целостта на данните и всяко друго действие, което е вероятно да доведе до риск за правата и свободите на субектите на данни, Длъжностното лице по защита на лични данни  при ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО информира незабавно Комисията по защита на лични данни при установено нарушение, не по-късно от 72 часа, след като е узнало за него, освен ако длъжностното лице не е в състояние да докаже в съответствие с принципа за отчетност, че няма вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до риск за правата и свободите на физическите лица.

При нарушаване на правата му, субектът на данни разполага със средствата за правна защита и може да търси отговорност за причинените му вреди.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОТ СИСТЕМИ

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО използва система за СОТ с цел опазването на имуществото и на информацията.

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО обработва личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използва повторно за несъвместими цели.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

За правилното си функциониране нашият уебсайт използва „бисквитки“. Те служат за разграничаване на потребители и сесии, съхраняват източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта. „Бисквитките“ не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител. Повечето браузъри позволяват те да бъдат блокирани, но в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

За събиране на статистически данни използваме Google Analytics. Той може да използва набор от „бисквитки“, с цел извършване на мониторинг и анализ на уеб трафика, както и поведението на потребителите, без да идентифицира лично отделните посетители. Основната „бисквиткa“, използвана от Google Анализ, е „ga“.

Тази политика за поверителност е актуална към 15.07.2022 година.

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО запазва правото си да я изменя и допълва в съответствие с настъпилите промени в приложимото законодателство, развитието на технологиите за защита.

Политиката за поверителност на ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО за защита на личните данни е утвърдена със Заповед №46 / 11.07.2022г. на Директор ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – гр. ХАСКОВО