Психологически дейности

Диагностика на развитието; психотерапия, сеанси по релационна психомоторика и семейно консултиране

  • Работа с психолог, ориентирана към социализация и интеграция на деца със специални потребности, справяне със социално-емоционални и поведенчески проблеми, разкриване на потенциал и позитивни личностни особености.
  • Индивидуално консултиране и подкрепа на родители по отношение на области, свързани с детското развитие и поведение, подобряване на взаимоотношенията родител-дете.
  • Повишаване на психологическата компетенция чрез консултиране на родители и игротерапия на деца (със СОП, с проблематично поведение и/или с особености в психичното развитие) в контекста на дълбинната психотерапия.
  • Тестови методики за оценка на детското развитие.
  • Сензо-моторно обучение-– сензорната стимулация се използва с цел осъзнаване и опознаване на заобикалящата действителност, развиване на инициатива, автономност и адаптивни възможности.
  • Сеанси по релационна психомоторика– метод за подкрепа на детското развитие, който има за цел да подпомогне психологическото съзряване на детето чрез игра.
  • Кризисна интервенция-специалистите помагат за бързото справяне при възникнала емоционална криза или напрежение.