Педагогически занимания

Oбразователна подкрепа и личностно развитие; изграждане и формиране на умения, възпитателни процеси

 • Диагностика и индивидуално изследване на деца със специални образователни потребности,
 • Планиране и организиране на обучението, с цел компенсиране на дефицитите;
 • Индивидуално обучение според нуждите и възможностите на децата,
 • Стимулиране на себеизявата – чрез участие в групови мероприятия;
 • Трениране на качествата на възприятието, вниманието, паметовите и мисловните процеси
 • Стимулиране на потенциалните възможности за саморазвитие,
 • Развитие на социални и комуникативни умения,
 • Поведенческа и игрова терапия- под формата на игра децата се освобождават от негативните емоции, възпитават се навици, нагласи, отношения;
 • Музико- и арттерапия– прилагане на изкуствата като метод на образование и терапия, благоприятства емоционалното състояние на детето;
 • Консултативна дейност и работа с родители
 • Оценка на развитието и постигнатите резултати по показатели, съответстващи на възрастта и възможностите на детето.