Лечебно диагностична дейност

Ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация

  • Диагностика, лечение, рехабилитация на деца със социално-значими заболявания, вродени аномалии, редки болести, с хронични заболявания, за деца с двигателни и асоциирани увреждания, деца с психични отклонения — диагностика и интервенция, предотвратяване и намаляване степента на увреждането и последствията от него.
  • Медико-генетична консултация на деца и семейства с вродени и наследствени заболявания-подпомагане на семействата с информация, съдействие и насочване към специалисти за  диагностично уточняване, определяне на риска от предаване, типа на заболяването, и възможности за лечение.
  • Откриване и ранна диагностика на нарушения в развитието на детето, предикция, превенция и редукция на увредата, ранно обучение, подкрепа на семейството, подкрепа в обучителната и социалната адаптация на детето.
  • Медицинска, психо-педагогическа и социална рехабилитация.
  • Консултиране на родители на деца с проблеми в развитието.
  • Съдействие за осигуряване на специализирана медицинска консултация от хабилитирани лица и водещи специалисти за децата със специфични потребности.