Провеждането на обществена поръчка – обява с предмет „Ремонтни дейности в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, гр. Хасково“

Заповед

Покана

Обява за събиране на оферти

Технически спецификации

Количествено стойностна сметка

Указания за участниците

Протокол

Проект договор